Miljøvurdering

Screening i forhold til miljøvurdering

Der er foretaget screening af risikostyringsplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 med senere ændringer.) I screeningen er det vurderet, hvorvidt planen har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv..

Konklusion - ikke egentlig miljørapport

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. De forventede øgede havvandsstigninger giver naturligvis i sig selv en væsentlig indvirkning på miljøet, og man kan også tænke sig, at forskellige sikringstiltag (fx forhøjelse af diger, terrænreguleringer eller etablering af sluser i fjorden) engang i fremtiden kan give ganske væsentlige miljøpåvirkninger. Risikostyringsplanen er, i sig selv, primært et redskab til kortlægning som kan skabe et overblik over den udfordring, kommunen står overfor. De konkrete handlinger, som evt. kunne tænkes at have væsentlig indflydelse på miljøet, vil blive fastlagt i den efterfølgende planlægning, eksempelvis i form af lokalplaner, spildevandsplaner, VVM af projekter mv.

Klageadgang

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af klimatilpasningsplanen. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Denne beslutning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger fra forslaget til planen er offentliggjort.

 

Nyttige links:

Her kan du se Randers Kommunes miljøvurdering. Det er en samlet vurdering af, hvorvidt risikostyringsplanen kan få indvirkning på miljøet.

Screening for miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer

Klagevejledning