Grundlag

Byrådet har i forslag til visionspolitik for klima, natur og miljø for perioden 2013 til 2017 og i forslag til kommuneplan 2013 opstillet målsætninger for forsyning af borgere og erhvervsvirksomheder med vand og for beskyttelse af grundvandet. Vandforsyningsplanen skal medvirke til at realisere disse målsætninger.

På den anden side fastlægger kommuneplanen også nogle rammer, som vandforsyningsplanen skal respektere. Endelig skal vandforsyningsplanen også udarbejdes indenfor de rammer, der følger af gældende lovgivning og eventuelle krav i de statslige vandplaner og kommunens vandhandleplaner.

Byrådets vision

Kvaliteten af drikkevandet har afgørende betydning for vores sundhed. Alle skal derfor sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, baseret på uforurenet grundvand.