Planens indhold og opbygning

Vandforsyningsplanen er delt op i 5 dele:

 • Plan - udlægger rammerne inden for hvilke, den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.
 • Status- og forudsætninger - beskriver bl.a. eksisterende forhold for de almene vandværker, enkeltanlæg, vandforbrug,
 • grundvandsressourcen og grundvandsbeskyttelsen.
 • Bilag - indeholder bl.a. notater om principper for vurdering af vandværkerne.
 • Kort - fastlægger bl.a. de almene vandværkers forsyningsgrænser.
 • Status for dit vandværk - indeholder en statusbeskrivelse med vurdering for det enkelte almene vandværk.

Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

 • Forsynings- og indvindingsstruktur
 • Forsyningsområder
 • Forsyningssikkerhed
 • Drikkevandssikkerhed
 • Lokalisering af nye kildepladser

Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinjer. Retningslinjerne i vandforsyningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.