Drikkevandssikkerhed

Målsætning

  • Vandforsyningen skal vedvarende arbejde for at levere den bedst mulige vandkvalitet, der som minimum opfylder lovens krav om drikkevandskvalitet.
  • Forsyningen skal baseres på uforurenet grundvand, der kun skal gennemgå simpel vandbehandling. Dette gælder også enkeltanlæg.
  • Vandværker, der indvinder fra bynære boringer, skal løbende overveje muligheden for nye kildepladser.
  • Alle borgere skal have adgang til uforurenet drikkevand.
  • Eksisterende kildepladser skal sikres mod forurening.

Retningslinjer

  • Ved alle boringer skal der udlægges sikringszone (min. 10 meter) og beskyttelseszone (min. 25 meter) efter gældende regler. Ved bynære boringer skal sikringszonen normalt være indhegnet.
  • Anlæg og ledningsnet skal indrettes, dimensioneres og drives, så der ikke opstår vandkvalitetsproblemer.
  • Vandværker med en udvikling i vandkvaliteten hen imod utilfredsstillende kvalitet skal fremsende en handlingsplan.

Redegørelse

Randers Kommune fører tilsyn med vandværkernes udlæg af sikringszone, mens tilsynet med 25 m beskyttelseszonen varetages af staten (Fødevareerhverv). Efter kommunens tilsynsrunde i 2010-13 er enkelte vandværker pålagt at udbedre mangler ved sikringszonen.

Kommunen har søgt om statsstøtte til udlæg af boringsnært beskyttelsesområde ved boringer med indvindingsopland udenfor områder med særlige beskyttelsesinteresser.

Vandværkets rutinemæssige tilsyn med de hygiejniske forhold er vigtigt for at forebygge forurening af drikkevandet. Der bør udarbejdes procedurer afpasset vandværkets størrelse for at sikre og højne vandkvaliteten og for at sikre forbrugerne mod utilfredsstillende hygiejnisk kvalitet af drikkevandet.

Hvis analyse af vandprøver fra vandværket viser, at drikkevand til forbrugerne ikke kan overholde de gældende grænseværdier for indhold af skadelige stoffer søges årsagerne til forureningen fundet i et samarbejde med kommunen. Om fornødent pålægges vandværket at lave en handleplan for at løse problemet og forebygge at det opstår igen.

På lignende måde kan kommunen pålægge vandværket at udarbejde en handlingsplan, hvis analyse af prøver fra boringsvandet eller drikkevandet viser et stigende indhold af skadelige stoffer, som på sigt kan give problemer med at levere drikkevand af tilstrækkelig kvalitet.

Beskyttelsesområder

Områder med særlige drikkevands- interesser, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

Indsatsområder, hvor der foretages en nærmere kortlægning for at kunne prioritere beskyttelsen af grundvandet og udarbejde konkrete planer for beskyttelse.

300 m beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, hvor der ikke må etableres anlæg, der kan forurene grundvandet.

Boringsnært beskyttelsesområde omfatter arealer i en afstand af 25-300 m fra boringen. Efter behov pålægges ejendomme forbud mod forurenende aktiviteter.

25 m beskyttelseszone. Lovpligtig sprøjtefri zone.

10 m sikringszone. Arealerne ejes typisk af vandværket og er indhegnet.