Forsyningssikkerhed

Målsætninger

  • Vandforsyningen skal baseres på veldrevne almene vandværker af høj teknisk standard.
  • Vandværkernes forbrugere skal til stadighed kunne forvente en stabil forsyning af høj kvalitet.

Retningslinjer

  • Randers Kommune anbefaler, at almene vandværker arbejder aktivt for at opnå og vedligeholde en tilfredsstillende forsyningssikkerhed.
  • Ved fornyelse af almene vandværkers indvindingstilladelse fastsættes indvindingsreserven til 25 % af gennemsnittet af de seneste 3 års oppumpede vandmængder.

Redegørelse

Hvilke krav der må stilles til vandværkets forsyningssikkerhed vil i sagens natur afhænge af antallet af forbrugere og deres følsomhed overfor forsyningssvigt. Et stort antal forbrugere stiller krav om en høj grad af forsyningssikkerhed men vil også give et bedre økonomisk grundlag for de nødvendige investeringer. Et særligt forhold gør sig gældende hvis forsyningsområdet indeholder særligt sårbare forbrugere, såsom ældre- og børneinstitutioner samt virksomheder som fremstiller eller forarbejder fødevarer.

Randers kommune har i statusbeskrivelsen af vandværkerne taget udgangspunkt i det niveau af forsyningssikkerhed, som må forventes af et vandværk som forsyner et større bysamfund eller forbrugere med stor afhængighed af en stabil forsyning. Læs mere om notatet i faktaboksen til højre.

Ved disse vandværker skal der typisk være:

  • mulighed for nødforsyning fra et andet alment vandværk direkte i ledningsnettet og/eller flere boringer,
  • rentvandsbeholder med en passende størrelse,
  • mulighed for forsyning med nødstrøm,
  • beredskabsplan til afhjælpning af pludseligt opståede driftsforstyrrelser,
  • adgangskontrol og alarmer på boringer og bygningerdriftsovervågning,
  • fortrinsvis med elektronisk overvågning.

Alle vandværker, uanset størrelse, kan dog have fordel af at have beredskabsplan og driftsovervågning med alarmer.