Indsatsplaner

I henhold til vandplanerne skal der udpeges områder med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indenfor OSD og vandværkers indvindingsoplande skal kommunen efterfølgende udpege områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).
Indsatsområder udpeges på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne For at sikre beskyttelsen af grundvandet inden for disse områder, skal der udarbejdes indsatsplaner, som beskriver den nødvendige indsats for at sikre mulighederne for at indvinde rigeligt grundvand af en tilfredsstillende kvalitet.
I Randers Kommune er der udlagt fire OSD-områder og adskillige indvindingsoplande til almene vandforsyninger, der helt eller delvist ligger udenfor disse. Se under vandværksboringer. Randers Kommune har endnu ikke påbegyndt indsatsplanlægningen, da vi afventer resultatet af statens grundvandskortlægning. Indsatsplanlægningen vil blive iværksat områdevis efterhånden som statens grundvandskortlægning afrapporteres for de enkelte dele af kommunen.

Indsatsplaner skal behandles i grundvandsrådet/koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes af byrådet. Desuden er der en offentlig høring i 12 uger inden den endelige vedtagelse i byrådet.

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse vurderes behovet for udpegning af beskyttelsesområde i boringernes nærområde (BNBO).