Vandværksboringer

Målsætninger

  • Nye boringer til almen vandforsyning bør placeres der, hvor der findes mest mulig naturlig beskyttelse i form af lerlag med en betydende mægtighed og reduktionskapacitet.

  • Af hensyn til påvirkning af beskyttet natur og målsatte vandløb er det ønskeligt, at den decentrale indvindingsstruktur så vidt muligt opretholdes.

Retningslinjer

  • Overordnet skal placeringen af nye kildepladser følge de gældende retningslinjer i Statens Vandplaner (henholdsvis Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerak,1.2 Limfjorden, 1.3 Mariager Fjord og 1.5 Randers Fjord).

  • Nye kildepladser bør i videst muligt omfang etableres inden for de udlagte særlige drikkevandsområder (OSD).

  • Nye boringer til almen vandforsyning bør etableres i det åbne land, med præference til skovarealer, udyrkede eller vedvarende brakarealer.

Redegørelse

Grundvandskvaliteten i Randers Kommune er varierende, men generelt så god på vandværkernes kildepladser, at vandværkerne i øjeblikket er i stand til at levere drikkevand, der overholder kriterierne for drikkevandskvalitet.

I forbindelse med vandforsyningsplanlægningen har kommunen fået foretaget en vurdering af alle boringer på almene vandværker med hensyn til ydelse, sårbarhed og grundvandskvalitet. En sammenfattende karakteristik af den enkelte boring fremgår af kort 2.5.1.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013


Eksempler på initiativer, der beskytter grundvandet.

Hvilke stoffer truer grundvandet?